Een ogenblik geduld a.u.b.

Over deze site

Over de Gezondheidsgids Haaglanden

In de Gezondheidsgids Haaglanden kunt u In één oogopslag zien hoe het er in een bepaalde gemeente in regio Haaglanden voor staat. Op het dashboard kunt u de cijfers van een gemeente vergelijken met die van een andere gemeente binnen de regio, met die van regio Haaglanden of met het Nederlandse gemiddelde.

Voor meer verdieping van de verschillende gezondheidsonderwerpen, kunt u naar de achterliggende databank van de Gezondheidsgids. Hier kunt u resultaten uitsplitsen naar diverse achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.

Daarnaast wordt u in de Gezondheidsgids doorverwezen naar andere websites, waar ook interessante en betrouwbare cijfers over de verschillende gezondheidsthema’s zijn te vinden.

De Gezondheidsgids heeft (per 9 september 2021) de online Gezondheidsmonitor vervangen, deze laatste is dan ook niet meer beschikbaar. De meeste gegevens uit de Gezondheidsmonitor zijn overgezet naar de Gezondheidsgids. Mist u informatie? Neem dan contact met ons op via gezondheidsgids@ggdhaaglanden.nl.

Animatie

Bent u benieuwd naar de reden waarom de GGD onderzoek doet naar de publieke Gezondheid in Haaglanden? En hoe de Gezondheidsgids is opgebouwd en wat de Gezondheidsgids nog meer te bieden heeft? Bekijk dan hier de animatie!

Handleiding

In de handleiding staat stap voor stap beschreven hoe u de Gezondheidsgids kunt gebruiken om de juiste informatie te vinden. Download hier de handleiding.

Gezondheidsgids: in ontwikkeling

De Gezondheidsgids is continu in ontwikkeling; zodra er nieuwe gegevens voor een onderwerp beschikbaar zijn, dan worden nieuwe cijfers toegevoegd of cijfers geactualiseerd. Ook worden er met enige regelmaat rapportages of (verdiepende) factsheets met resultaten van onderzoeken van de afdeling Epidemiologie in de Gezondheidsgids gepubliceerd.

Heeft u vragen over de cijfers of hulp nodig bij het interpreteren van de cijfers? Stuur een mail naar gezondheidsgids@ggdhaaglanden.nl. Ook suggesties voor verbeteringen van de website zijn welkom!

Achtergrond

Alle inwoners in de regio Haaglanden verdienen een gelijke kans op een goede gezondheid. Om dit te realiseren hebben gemeenten voor het formuleren van hun beleid inzicht nodig in de gezondheidssituatie van hun inwoners. Dit inzicht geeft GGD Haaglanden via de Gezondheidsgids. Hier vindt u informatie over ontwikkelingen op het gebied van de volksgezondheid in de negen gemeenten van Haaglanden: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

De gemeenten in Haaglanden kunnen de cijfers uit de Gezondheidsgids gebruiken voor het opstellen of bijstellen van hun nota volksgezondheid en ook voor nota’s op andere beleidsterreinen. Ook andere partijen kunnen de gegevens gebruiken voor het onderbouwen of bijstellen van hun beleid en activiteiten op het terrein van gezondheid.

Naast gezondheidscijfers voor de 9 gemeenten in regio Haaglanden, kunt u in de Gezondheidsgids via links naar andere websites en (onderzoeks)rapportages meer informatie over de (publieke) gezondheid vinden. Ook biedt het interactieve karakter van de Gezondheidsgids Haaglanden mogelijkheden om in de toekomst de ontwikkeling van gezondheidsdata te volgen.

Doel van de Gezondheidsgids

De Gezondheidsgids biedt inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners in regio Haaglanden. Dit doet GGD Haaglanden vanuit zijn wettelijke taak, en zijn missie de gezondheid te bewaken, te beschermen en te bevorderen.

Door inzicht te geven in de volksgezondheid, en verschillen hierin tussen groepen inwoners, kunnen beleid en interventies zo optimaal mogelijk aansluiten bij de gezondheidssituatie van de inwoners en kwetsbare groepen hierbinnen. Het doel hiervan is het verbeteren van de volksgezondheid en het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen groepen inwoners.

Kernboodschappen

De 4-jaarlijkse gezondheidsmonitors vormen een bron van gegevens voor de Gezondheidsgids. Op basis van de resultaten van deze gezondheidsmonitors, van landelijke speerpunten en de lokale situatie, worden elke 4 jaar kernboodschappen (beleidsadviezen) uitgewerkt. Deze kernboodschappen geven de gemeenten richting bij het maken van hun keuzes in het (gezondheids)beleid. De meest recente kernboodschappen vindt u hier.

Thema’s en onderwerpen in de Gezondheidsgids

In de Gezondheidsgids zijn tien thema’s opgenomen, met daaronder verschillende onderwerpen. De thema’s en onderwerpen in de Gezondheidsgids zijn uitgekozen op hun relatie met gezondheid, en de beschikbaarheid van (gemeentelijke) gegevens. De relatie tussen het betreffende onderwerp en gezondheid staat bij elk onderwerp in de tekst beschreven.

Er is een aantal modellen dat de relatie tussen gezondheid en andere factoren beschrijft, zoals het model van Lalonde uit 1974. Volgens dit model beïnvloeden biologische factoren, leefstijl, omgeving en gezondheidszorg de gezondheid. In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning van 2006 is door het RIVM een uitgebreider model gepresenteerd, zie figuur 1. Ook in dit model wordt gezondheid beïnvloed door determinanten van gezondheid (waaronder omgeving en leefstijl), en door preventie en zorg. In dit model is ook beleid opgenomen, zowel gezondheids(zorg)beleid als beleid op andere terreinen. Beleid beïnvloedt de determinanten van gezondheid en de preventie en zorg, welke op hun beurt de gezondheidstoestand beïnvloeden. De gezondheidstoestand beïnvloedt op zijn beurt weer het beleid. Vooral aan de positieve beïnvloeding van de gezondheid door beleid hoopt de Gezondheidsgids een bijdrage te leveren.

Figuur 1. Het uitgewerkte conceptuele model van de volksgezondheid.

De figuur is met toestemming overgenomen uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006.

Positieve Gezondheid

Er zijn verschillende definities en begrippen van gezondheid. GGD Haaglanden gaat uit van het concept van positieve gezondheid. Dit is een dynamische opvatting van het begrip gezondheid waarin functioneren, veerkracht en zelfregie centraal staan. Het concept omvat 6 hoofddimensies, waarvan onderdelen in de Gezondheidsgids zijn terug te vinden. In tabel 1 staat een overzicht van de verschillende dimensies van positieve gezondheid met daarbij voorbeelden van onderwerpen hierover in de Gezondheidsgids.

Tabel 1. Overzicht van dimensies

Dimensie positieve gezondheid Voorbeelden van onderwerpen in de Gezondheidsgids
Lichaamsfuncties Chronische aandoeningen, infectieziekten
Mentaal welbevinden Regie over eigen leven
Zingeving: Spirituele en existentiële functie -
Kwaliteit van leven Ervaren gezondheid
Meedoen (sociaal-maatschappelijke participatie) Eenzaamheid, sociale uitsluiting
Dagelijks functioneren Beperkingen

Tot slot

Resultaten van gemeentelijk gezondheidsbeleid zijn veelal pas op langere termijn zichtbaar. Ook als verbeteringen in gezondheidsgedrag zijn gerealiseerd zal het effect op de gezondheid meestal pas (veel) later meetbaar zijn. Daarnaast zijn veranderingen in gezondheidsgedrag vaak het resultaat van ontwikkelingen op verschillende terreinen. De Gezondheidsgids kan daarom niet gebruikt worden om het effect van (gemeentelijk) gezondheidsbeleid of activiteiten aan te tonen. Het is een instrument om inzichtelijk te maken hoe de gezondheidssituatie ervoor staat, welke nieuwe ontwikkelingen zich voordoen en welke risicogroepen er zijn. Om passend volksgezondheidbeleid te kunnen maken, is het van groot belang de gezondheid van de inwoners van Haaglanden in de toekomst te blijven volgen.

Referenties

  1. Lalonde M. A new perspective on the health of Canadians. A working document. Ottawa: 1974.
  2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zorg voor gezondheid. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006. Hollander AEM de, Hoeymans N, Melse JM, Oers JAM van, Polder JJ [eindredactie]. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2006.
  3. Huber M, Vliet M van, Boers I. Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2016; 160: A7720.
  4. Institute for Positive Health: Positieve gezondheid - Institute for Positive Health (iPH).

Achtergrond onderzoeken

Meer weten over de onderzoeken van GGD Haaglanden? Bekijk de informatie over de Gezondheidsmonitors.